Privacy

 

Privacyverklaring (AVG)     25 mei 2018

 

Algemene achtergrondinformatie

Leidsche Rijn in beeld doet verslag van en informeert u over bijzondere gebeurtenissen, evenementen, ontwikkelingen, de geschiedenis en het dagelijks leven in het jongste stadsdeel van Utrecht.
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ronald Correljé en is onderdeel van:

Ronald Correljé Fotografie
Groenedijk 51
3544 AB Utrecht
T 030-6661162
M 06-31192600
e-mail : foto@ronaldcorrelje.nl
https://ronaldcorrelje.nl/

KvK nr. 67182712

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Ronald Correljé Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Ronald Correljé Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Ronald Correljé Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Identiteit

Mijn identiteit is Ronald Correljé Fotografie. Ik sta als eenmanszaak/fotograaf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop handel onder nummer 67182712.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ronald Correljé Fotografie gaat zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Mijn pc is beveiligd met password en firewall. Virusscanners zijn up-to-date.

Gegevens die door mij bewaard worden

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers, website, bankrekeningnummer, onze e-mail en briefwisseling voor zover voor mij nodig ter uitvoering van mijn opdrachten en om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ronald Correljé Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Van mensen die ik gefotografeerd heb bewaar ik contactgegevens om toestemming te kunnen vragen voor publicatie van de foto waarop staan afgebeeld.
  • Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie heb ik voor mijn bedrijfsvoering niet nodig en wordt door mij dus ook niet opgeslagen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ronald Correljé Fotografie verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken op website

Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Opslag, bescherming en duur

Ronald Correljé Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en mijn e-mailprogramma.
Mijn website bij Hostnet slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contactformulier.
Om bekendheid aan mijn werk te geven maak ik gebruik van Facebook en Twitter.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt en/of mij op andere wijze een opdracht verleent, geeft daarmee aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ronald Correljé Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar foto@ronaldcorrelje.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ronald Correljé Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveilig in uw persoonsgegevens

Ronald Correljé Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met foto@ronaldcorrelje.nl
Ronald Correljé Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. De website
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contactgegevens

Ronald Correljé, Groenedijk 51, 3544 AB, Utrecht, +31631192600

 Gepubliceerd door om 7:00 pm